maandag Enkel op afspraak
di - vr 9u30 - 12u30 : 13u30 - 18u
zaterdag 9u30 - 12u30 : 13u30 - 17u
056 512 300

Algemene Voorwaarden Uitgebreide Waarborg - JD Systems Servicepakket

 1. Algemene beschrijvingen en bepalingen
  1. De handelaar - de persoon die in het kader van onderhavige garantieovereenkomst is geïdentificeerd in het Waarborgcertificaat en het toestel met bijhorende garantieovereenkomst verkoopt voor eigen rekening aan de eindgebruiker.
  2. De eindgebruiker - de koper is van een gewaarborgd toestel.
  3. De hersteller - de door handelaar, in overleg met het administratiekantoor, aangeduide hersteller.
  4. Het toestel - het toestel dat door de handelaar aan de eindgebruiker in nieuwe staat werd verkocht en dat geïdentificeerd is in het Waarborgcertificaat.
  5. Het administratiekantoor - Het kantoor dat de individuele garantieovereenkomsten zal administreren.
  6. De schade - De schade aan het toestel is het defect - d.i. het niet of gebrekkig functioneren - van het gewaarborgde toestel - of enig onderdeel ervan - ingevolge een elektronische, elektrische, chemische of mechanische storing die zich voordoet tijdens een normaal gebruik in overeenstemming met de gebruiksaanwijzingen en die een onmiddellijke herstelling of vervanging noodzakelijk maakt.
  7. Schade van buitenaf - Onder schade van buitenaf wordt verstaan - zichtbare (externe en/of interne) - materiële schade die veroorzaakt wordt door een toevallig van buitenaf inwerkende gebeurtenis aan het gewaarborgde toestel.
  8. Diefstal - Onder diefstal wordt verstaan - een bij de autoriteiten geregistreerd crimineel feit - met de opzettelijke ontvreemding van het gewaarborgde toestel bij de eindgebruiker tot gevolg - zonder de medewerking of hulp van deze laaste.
  9. De nieuwwaarde
   De nieuwwaarde van het toestel is gelijk aan de verkoopprijs van de handelaar voor hetzelfde of een vergelijkbaar toestel, nodig om een naar kwaliteit en functies gelijkwaardig en nieuw toestel aan te kopen op het moment van het schadegeval of op het moment van diefstal.
 2. Omvang van de Uitgebreide Waarborg - Draagwijdte van de garantieovereenkomst
  1. De handelaar verbindt er zich toe om een garantiedekking te verlenen in geval van schade aan een daarvoor gedekt toestel (zie 1.6.), in geval van schade van buitenaf aan een daarvoor gedekt toestel (zie 1.7.) en in geval van diefstal van een daarvoor gedekt toestel (zie 1.8.).
  2. De dekking zal bestaan uit de herstelling of de vervanging van het defecte of gestolen toestel door een gelijkwaardig (technische mogelijkheden) toestel.
  3. De garantiedekking is territoriaal beperkt tot schadegevallen die in de Benelux plaatsvinden, behalve voor schade aan draagbare toestellen, waarvoor er geen territoriale beperking geldt. Het verlenen van de garantiedekking - bvb het uitvoeren van een herstelling van het gewaarborgde toestel dient steeds te gebeuren door de handelaar aan de eindgebruiker.
  4. Er wordt geen garantiedekking verleend o.b.v. deze garantieovereenkomst, indien de schade gewaarborgd wordt door een verzekeringsovereenkomst of voor schade die verhaalbaar is op de fabrieksgarantie, een levering- of een onderhoudsovereenkomst of enige andere verbintenis.
  5. Geen garantiedekking wordt verleend voor enige schade ontstaan tijdens of ingevolge het vervoer en/of verblijf van het toestel bij de hersteller.
  6. De reparatie omvat geen diensten voor het herstellen van gegevens, en eventuele gegevens die door u bewaard werden, of de software die door u op het Product geïnstalleerd werd na de aankoop van het Product, kunnen permanent ontoegankelijk voor u worden. De reparatie omvat geen schade die is veroorzaakt door slijtage, of schade of defecten die cosmetisch van aard zijn en die geen invloed hebben op het functioneren van het Product, zoals krassen of deuken die Uw gebruik van het Product niet wezenlijk beïnvloeden.
 3. Aanvang en einde van de garantieovereenkomst
  1. De garantieovereenkomst vangt aan op de datum die vermeld is op het Waarborgcertificaat (hierna: "aanvangsdatum") en eindigt steeds, als van rechtswege en zonder enige opzeg, na drie jaren te rekenen vanaf de aanvangsdatum. Afhankelijk van de geopteerde formule door de eindgebruiker start de Uitgebreide Waarborg voor schades als vermeld in art. 1.6 na de fabrieksgarantie en voor schade als vermeld in de artikelen 1.7 en 1.8 op het moment van de aanvangsdatum. De garantieduur en -formule zijn steeds opgenomen op het Waarborgcertificaat. In elk geval eindigt de Uitgebreide Waarborg op het moment dat de garantieovereenkomst wordt stopgezet.
 4. Gronden van uitsluiting en verval
  Er zal geen garantiedekking worden verleend:
  1. Indien niet de normale zorgvuldigheid is betracht zoals die (van een goede huisvader) in redelijkheid mag worden verwacht;
  2. Voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het toestel, experimenten, opzettelijke overbelasting of abnormale beproevingen;
  3. Indien schade ontstaat terwijl het toestel in pand, huur of bruikleen is gegeven. Deze uitzondering is niet van toepassing onder de gezinsleden;
  4. Voor schade veroorzaakt door herstelling of poging daartoe door een niet door de handelaar erkende hersteller;
  5. Voor de kosten om een vervanging of herstel te bespoedigen of ingevolge het uitvoeren van voorlopige herstellingen;
  6. Voor schade die het gevolg is van slijtage als natuurlijk gevolg van de gewone werking en het normale gebruik van het gewaarborgde toestel of voor schade die ontstaat naar aanleiding van corrosie, oxidatie, condensatie of enige andere vorm van (overklaarbare) vochtschade of enig ander geleidelijk bederf;
  7. Voor schade aan lampen, batterijen, diskettes, tapes, software, tassen, draagriemen, afstandsbedieningen en dergelijke accessoires;
  8. Voor schade als gevolg van een gebeurtenis die gewoonlijk verzekerd is onder een uitgebreide inboedel en I of inventarispolis, alsook voor de vrijstellingen voorzien in dergelijke polissen. Schade door brand is altijd uitgesloten;
  9. Voor esthetische gebreken, zoals schrammen, krassen en deuken alsook voor defecte pixels met een maximum van 10 defecte pixels per miljoen pixels;
  10. Voor schade veroorzaakt door natuurrampen, zoals aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen en blikseminslag, storm, het binnendringen of vallen van een object vanuit de ruimte, alsook de gevolgen die hieruit voortvloeien;
  11. Voor schade direct of indirect veroorzaakt door, opgetreden bij, of voortvloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan;
  12. Voor schade veroorzaakt door of ontstaan uit gewelddadig conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij, daden van terrorisme;
  13. Voor schade waarvoor door de handelaar ten aanzien van de eindgebruiker geen waarborg dient verleend te worden;
  14. Indien kan aangetoond worden dat de eindgebruiker de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant en handelaar of een van de bepalingen van deze garantieovereenkomst niet strikt in acht geeft genomen of wanneer de eindgebruiker een valse verklaring heeft afgelegd om garantiedekking o.b.v. de garantie te bekomen;
  15. Voor een schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van een datumgerelateerde gebeurtenis waardoor storingen of ontregelingen in het toestel veroorzaakt worden;
  16. In het geval dat er geopteerd is voor de formule van Uitgebreide Waarborg (garantiedekking) voor diefstal: voor schade door diefstal uit motorrijtuigen, tenzij het toestel van buitenaf niet zichtbaar was en deugdelijk was opgeborgen in een afgesloten ruimte van het afgesloten motorrijtuig, waaronder te verstaan zijn de kofferruimte of het dashboardkastje en sporen van braak hieraan, alsmede buitenbraak aan het motorrijtuig, te constateren zijn;
  17. Voor verlies of beschadiging van het toestel als gevolg van gewoon verlies, vermissing of verduistering. Hieronder dienen ook de situaties te worden verstaan van zakkenrollerij of waarbij het toestel wordt achtergelaten, verloren gelegd;
  18. In het geval dat er geopteerd is voor de formule van Uitgebreide Waarborg (garantiedekking) voor diefstal: voor schade veroorzaakt door diefstal, tenzij er sprake is van diefstal door middel van braak, aangegeven bij de politie en waarbij er in ieder geval steeds sprake moet zijn van zichtbare en aantoonbare braaksporen of ontvreemding gepaard gaande met aantoonbaar geweld;
  19. Voor verlies of beschadiging tijdens verplaatsingen met een vliegtuig;
  20. Voor schade veroorzaakt door het verlies van het gewaarborgde toestel zoals het verlies van informatie, kosten voor het herinstalleren van het toestel of de kosten verbonden aan het niet nakomen van verbintenissen met een derde partij als gevolg van het verlies van informatie, opgeslagen in het toestel;
  21. Ten gevolge van een algemene terugroeping van de apparatuur door de fabrikant, distributeur of importeur wegens een ontdekte fout in de modellenserie van de apparatuur;
  22. Voor alle schade tengevolge van computervirussen van elke soort en aard;
  23. Voor alle onderzoekskosten;
  24. Voor alle materiële of immateriële gevolgschade;
  25. Voor schade van buitenaf of door diefstal, tenzij voor het toestel een dergelijke garantiedekking is gekozen.
 5. Schaderegeling
  1. De schadevergoeding op basis van deze garantieovereenkomst vindt uitsluitend in natura plaats door middel van herstelling of vervanging van het toestel.
  2. Voor elke schade zal de hersteller beroep doen op een onafhankelijke derde partij (zijnde het administratiekantoor) met het oog op de beslissing om over te gaan tot een herstelling of een vervanging.
  3. Per schadegeval geldt er een maximale garantiedekking die gelijk is aan de nieuwwaarde van een toestel, mits inachtname van de eventuele afschrijvingsregeling.
  4. In geval van vervanging van het toestel is een afschrijvingsregeling van toepassing. Voor de draagbare toestellen wordt de waarde van het te leveren nieuwe toestel bepaald volgens leeftijd van het toestel; gedurende het 1ste jaar, geldt een tussenkomst van maximaal 100% van de aanschafwaarde, gedurende het 2de jaar geldt een maximale tussenkomst van 75%, gedurende het 3 jaar geldt een maximale tussenkomst van 50%. Voor de niet draagbare toestellen is een jaarlijkse afschrijving van 7% van toepassing met betrekking tot de maximale tussenkomst van de hersteller die berekend wordt op de aanschafwaarde van het onherstelbare toestel.
  5. In geval van schade aan het toestel is de eindgebruiker ertoe gehouden de handelaar of het administratiekantoor onmiddellijk te verwittigen. Waar er een oorzakelijk verband kan aangetoond worden tussen de omvang van de schade en de laattijdigheid van de aanmelding door de eindgebruiker, zal dit tot proportioneel verval van garantiedekking leiden.
  6. In het geval dat er geopteerd is voor de formule van Uitgebreide Waarborg (garantiedekking) voor diefstal: bij diefstal of een andere strafrechtelijk feit is de eindgebruiker verplicht binnen de 48 uur aangifte te doen bij de politie en onverwijld een kopij van het Proces Verbaal aan het administratiekantoor te bezorgen.
  7. De eindgebruiker is ertoe gehouden aan het administratiekantoor alle inlichtingen en verklaringen te verstrekken die nuttig kunnen zijn voor de schaderegeling en de beoordeling van de schade.
  8. Na het uitvoeren van een herstelling of vervanging van het toestel zal de handelaar de eigendom verwerven over de vervangen (beschadigde) stukken of het gehele toestel.
  9. Eigen risico - Er is voor de eindgebruiker geen eigen risico (inclusief BTW) voor alle gedekte schades.
 6. De prijs
  1. De prijs is één en ondeelbaar en dient te worden betaald op het moment van aankoopdatum van het toestel.
  2. Bij betaling van de prijs, ontvangt de eindgebruiker een Waarborgcertificaat als exclusief bewijs van het bestaan van de garantieovereenkomst inzake het toestel.
 7. Varia
  1. Het Belgisch Recht is met uitsluiting van ieder ander recht van toepassing op deze garantieovereenkomst.
  2. Enkel de rechtbanken van arrondissement van de handelaar zijn bevoegd inzake geschillen in rechte met betrekking tot deze garantieovereenkomst en passen enkel het Belgisch recht toe.
  3. Alle verklaringen tussen en van de handelaar en de eindgebruiker zijn geldig indien zij aan het administratiekantoor worden gericht.
  4. Deze garantievoorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke garantie.
 8. Acer Care Plus
  1. Uitgebreide Serviceplan Acer Care Plus van toepassing bij een aangekocht Acer product met aankoopwaarde vanaf €800.
  2. Een reparatie voor Onopzettelijke Schade kan slechts eenmaal per jaar worden aangevraagd voor de geldige duur van de Acer Care Plus garantie uitbreiding.


Terug naar boven

Koop online op onze webshop !shop.jdsystems.be